Beiratkozási idő

A 2024-2025. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április l-je és április 30-a között -a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban -köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A belügyminiszter 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelete az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18-19. napján kell beíratni.

Lehetőség van elektronikus (online) úton történő beiratkozásra is. A személyesen vagy az elektronikus (online) úton történő beiratkozással kapcsolatos további tudnivalókat az iskola közzéteszi az intézmény honlapján.
Az Nkt. 45. §-a értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tanköteles korba lépő, azaz a 2018. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermeket a szülő a közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel szerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola). A kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteiről az iskolák is adnak tájékoztatást saját honlapjukon.
A felvételről első fokon az iskola intézményvezetője dönt (a jogszabályban foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához. A körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• Jelentkezési lap
• Óvodai szakvélemény, vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
• Dokumentum_1: A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat)
• Dokumentum_2: A gyermek nevére kiállított lakcímkártya
• Dokumentum_3: A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
• Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán a szülő segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Az intézmény vezetője gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.