Felvételi lehetőség

Minden tanévben igazodunk a törvényi előírásokhoz, ennek megfelelően felvételkor nem válogatunk a gyermekek közül képességeik alapján.

A felvétel és az átvétel szabályai
Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:
– az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,
– illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók.
Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,
– aki beiskolázási körzetünkbe költözött,
– körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi.
– aki az iskola házirendjével azonosulni tud.

A 2022/2023. tanévben indítandó első osztályokkal kapcsolatos tájékoztatás
– Az angol nyelvi tehetségfejlesztő osztályunkba körzeten kívül lakó gyermekeket is felveszünk, amennyiben van szabad férőhelyünk. Az emelt szintű angol nyelvoktatás keretében, csoportbontásban, magasabb óraszámban, szaktanárok segítségével sajátítják el a szükséges ismereteket. Első és második osztályban felkészítő, játékos foglalkozásokat tartunk. Harmadik osztálytól nívócsoportot alakítunk ki. Számítógépes programokkal, az internet segítségével is tanulhatnak a gyerekek. Tanítványaink rendszeres résztvevői a tankerületi tanulmányi versenyeknek. A felső tagozat egy-egy évfolyamán diákjaink nyári táborban foglalkozhatnak intenzíven a nyelvvel, illetve angliai tanulmányúton vehetnek részt. Célunk az alapfokú nyelvvizsga lehetőségének a megteremtése. Ehhez előkészítő foglalkozásokat tartunk, melyeken elmélyíthetik tudásukat a 7. és 8. évfolyamos diákok.
– Matematika tehetségfejlesztő osztályunkban magasabb óraszámban matematika és informatika oktatás folyik. A matematika tantárgy tanítása során kiemelt figyelmet kap a logikai gondolkodás fejlesztése, melyet játékos fejtörők, rejtvények megoldásával biztosítanak a tanítók. A tanórákon alkalmazott csoportokban való oktatás során fejlődik a gyermekek megfigyelő és következtetési képessége. Cél a sok élménnyel, tapasztalatszerzéssel járó örömteli tanulás elérése, a magas szintű matematikai tudás megszerzése, a memória fejlesztése és a problémamegoldó gondolkodás kialakítása. Az osztályban már alsó tagozaton megismerkednek a gyerekek a számítógép használatának alapjaival. A számítástechnikai ismeretek korai elsajátítása segíti az IKT eszközök önálló használatát.
– A vizuális kultúra tehetségfejlesztő osztályunkba körzeten kívül lakó gyermekeket is felveszünk, amennyiben van szabad férőhelyünk. Az emelt szintű vizuális kultúra tanítása népszerű, egyedülállónak számít településünkön. A vizuális tehetség fejlesztése heti 4 vizuális kultúra tanórán, délutáni kiscsoportos műhelyfoglalkozásokon (grafika, fotó, videó) és alkotótáborokban történik. Képzésünk célja tanulóink
• képzőművészeti-, és általános műveltségének megalapozása,
• személyiségének, értelmi képességeinek, kreativitásának fejlesztése,
• vizuális kommunikációjának magas szintre emelése,
• együttműködési készségének, társas intelligenciájának fejlesztése sok közös élmény biztosításával.
A művészettel való nevelés során tanítványaink felfedezik az alkotó gondolkodás, valamint az egyéni és közös erőfeszítések szépségét. Tehetséges diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek el a különböző rajzpályázatokon. A gyerekek munkáiból minden évben több kiállítást szervezünk iskolánk Arany Galériájában. Egyik alapítványunk képespusztai tábora nyaranta lehetőséget nyújt az elmélyült alkotómunkára.

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele:
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése,
– meghatározott életkor elérése.

Az életkor meghatározása:
– az adott naptári évben a 6. életévét augusztus 31. napjáig, de legkésőbb az azt követő évben,
– ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban elérte, a kormányhivatal és a szülő kérésére szakértői bizottság alapján,
– tankötelezettség megszűnése a 16. életév betöltéséig.