Házi feladatok

A HÁZI FELADATOK ÉS AZ ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI

 

Részlet iskolánk Pedagógiai programjából (69-70. oldal)

2.8  Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái   

Iskolánkban az írásbeli- és szóbeli beszámoltatás során az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • – Csak az iskola helyi tantervében elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.
 • – A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.
 • – A tantárgyi és a tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetőek.
 • – A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetességet és a kiszámíthatóságot.
 • – Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozott vagy elhanyagolt a másik tantárgy rovására, előnyére.
 • – Figyelembe kell venni a tanuló képességeit, és a tanuláshoz való hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót.
 • – A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség kialakítása.
 • – Az iskolai számonkérés, értékelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzés keretében történik.
 • – Az ellenőrzés célja, hogy a pedagógus, de maga a tanuló is megbizonyosodjon a tananyag elsajátításában elért előrehaladásról, annak színvonaláról.
 • – Az ellenőrzéseknek rendszeresnek, változatosnak és tárgyilagosnak kell lennie.
 • – Iskolánk a fentiek értelmében a számonkérésnek két alapvető formáját alkalmazza a pedagógiai munkája során.

A feleletek egy-egy kisebb anyagrész ellenőrzési formái. Szóban és írásban egyaránt történhetnek.

A dolgozatok olyan tantárgyak ellenőrzési formái, melyeknél a tananyag terjedelme, súlya vagy az elsajátítás, begyakorlás nehézségi foka különösen nagy és fontos.

A szóbeli és az írásbeli számonkérés egyensúlyára ügyelni kell. Kerülni kell az írásbeli feleltetés dominanciáját.

Írásbeli beszámoltatás:

Minden tantárgyból minden témakör végén. Az írásbeli beszámolást előzze meg szóbeli rendszerezés, összefoglalás. Az írásbeli idejét egyértelműen kell a tanulók tudomására hozni.

– Témazáró (ellenőrző) dolgozatok kérdései, feladatai feleljenek meg a témakörre vonatkozó tantárgyi (tantervi) követelményeknek.

– Törekedni kell az írásbeli munkák pontos, maximum két héten belüli javítására és javíttatására.

– Minden esetben kell javítani a helyesírási hibákat is.

– Az értékelés szempontjait ismerjék meg a tanulók a megírás előtt.

– A munkaközösségeknek el kell dönteniük, hogy mi a szerepe, milyen a súlya a házi (de beszámoltatási céllal készült) dolgozatok értékelésének, milyen a témazáró dolgozatoknak vagy a „kisdolgozatoknak” a félévi és az év végi osztályzatok kialakításában.

– A munkaközösségek eldöntik, hogy milyen esetben lehet javítani a tanulónak.

A naplóban elhelyezett táblázat segítségével koordináljuk, hogy egy napon ne írjanak kettőnél több témazáró dolgozatot a tanulók.

2.8  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

 

Iskolánkban az írásbeli és a szóbeli házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

– A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

– Nyújtson a tanulónak optimális terhelést, de úgy tudjon a tanuló megfelelni az iskolai elvárásoknak, hogy a két tanítási nap között legyen módja pihenésre és szórakozásra.

– Az írásbeli házi feladatok elkészítésére szánt idő: napi átlagban 30-60 perc.

– Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók képességeit, az órarend arányos terhelését.

– Ne terheljük a gyermekeket rendszeresen szorgalmi írásbeli feladatokkal.

– Ha szorgalmi írásbeli feladatokat adunk, értékeljük azokat, alakítsa pozitívan a gyermek tantárgyi teljesítményét.

– A szóbeli házi feladatok mennyiségét is úgy határozzuk meg, hogy ne haladja meg 30-60 percet (történelem, magyar nyelv és irodalom, biológia, kémia, fizika, matematika, idegen nyelvek, informatika).

– Az iskola képviseletében szereplő, versenyző gyerekek esetében ne tekintsük kötelességszegésnek a házi feladat elmaradását, pótlására adjunk lehetőséget.

– A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

– Projektoktatás idején az otthoni (tanulószobai) felkészülésre az érintett témakör és tananyag változatos, tevékenykedtető feladatait adjuk, lehetőleg differenciálva. Lehetőség szerint törekszünk arra, hogy ezen időszak alatt a be nem vont tartárgyak írásbeli házi feladatai alól mentesítsük a bevont tanulókat.