Nyitvatartás rendje

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje

• Az iskola szorgalmi időben munkanapokon a diákok számára 6.45 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 18 óráig van nyitva. A tornacsarnok nyitva tartása a programok függvényében ettől eltérhet.
• Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva kell tartani.
• Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 7.00 órától 16.00 óráig tart.
• Hivatalos ügyek intézésére 8.00 órától 15.30 óráig van lehetőség.
• Az intézmény a tanítási (foglalkozási) órák megkezdése előtt és után munkanapokon az alábbi ügyeleteket tartja pedagógus jelenlétében a szülői igények figyelembevételével: 6.45 órától 7.30 óráig.
A tanítási órák a házirend „Az iskola működési rendje” fejezetében meghatározott rend szerint zajlanak.
• A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. A kötelező tanítási órák 8.00 órától 15.30 óráig tartanak. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
• A tanítási órák és foglalkozások látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
• A tanítási órák és foglalkozások megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
• A tanár az órája alatt felelős a rendért, a terem állapotáért. A tantermet olyan állapotban kell átadnia a következő órára, hogy ott rendben megkezdődhessen a következő tanóra. Amennyiben a tanárnak a következő órája nem abban a teremben lesz, akkor azt be kell zárnia.
• A testnevelés órákat a jelző csengetéskor (5 perccel a kicsengetés előtt) be kell fejezni.
Az óraközi szünetek időtartama 5-15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 30 perckor kezdődik Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. Az óraközi szüneteket – az étkezési időn kívül – a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik, vigyázva saját és társaik testi épségére. Az ügyeletes tanár baleset esetén intézkedik.
A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét – a munkaközösség-vezetők javaslata alapján – az éves munkaterv rögzíti.
A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum- és színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait szintén az igazgatóhelyettes határozza meg.
A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező.
A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke, illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Betegség, rosszullét esetén szülői kísérettel távozhat.
A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. Az intézményi felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza.