Nyitvatartás rendje

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje

• Az iskola szorgalmi időben munkanapokon 6.00 órától, a diákok számára 6.45 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, legkésőbb 18 óráig van nyitva. A tornacsarnok nyitva tartása a programok függvényében ettől eltérhet.
• Az intézmény szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. Szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak engedélyezett, szervezett programokhoz kapcsolódhat. 
• Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 7.00 órától 16.00 óráig tart.
• Hivatalos ügyek intézésére 8.00 órától 15.30 óráig van lehetőség.
• A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 8.00 órakor kezdődik. A kötelező tanítási órák 8.00 órától 15.30 óráig tartanak. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
• A tanítási órák és foglalkozások látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt.
• A tanítási órák és foglalkozások megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.
• Az óraközi szünetek időtartama 5-15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend szerint. Az óraközi szünetek rendjét beosztott ügyeletes pedagógusok felügyelik. A pedagógusok reggeli ügyelete 7 óra 30 perckor kezdődik. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. Az óraközi szüneteket – az étkezési időn kívül – a tanulók lehetőség szerint az udvaron töltik, vigyázva saját és társaik testi épségére. Az ügyeletes tanár baleset esetén intézkedik.
• A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét az éves munkaterv rögzíti.
• A tanulók munkarendjének részletes szabályait az iskola házirendje – önálló szabályozásként határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára nézve kötelező

• A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke, illetve a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Betegség, rosszullét esetén szülői kísérettel távozhat

• A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők.