Felvételi lehetőség

A törvényi előírásokat betartva nem tartunk felvételi válogatást a gyerekek képességei alapján. 

A felvétel és az átvétel szabályai
Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki:
– az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él,
– illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók.
Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,
– aki beiskolázási körzetünkbe költözött,
– körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi.
– aki az iskola házirendjével azonosulni tud.

A 2024/2025. tanévben indítandó első osztályokkal kapcsolatos tájékoztatás
– Angol nyelvi tehetségfejlesztő osztályunkba körzeten kívül lakó gyermekeket is fogadunk, amennyiben erre van szabad férőhelyünk. Az emelt szintű angol nyelvoktatás keretében csoportbontásban, magasabb óraszámban, szaktanárok segítségével sajátítják el a szükséges ismereteket a tanulók. Első és második osztályban felkészítő, játékos foglalkozásokat tartunk. Harmadik osztálytól nívócsoportot alakítunk ki. Tanítványaink rendszeres résztvevői a tankerületi tanulmányi versenyeknek. A felső tagozat egy-egy évfolyamán diákjaink nyári táborban foglalkozhatnak intenzíven az angol nyelvvel, illetve angliai tanulmányúton vehetnek részt. Célunk az alapfokú nyelvvizsga lehetőségének a megteremtése. Ehhez előkészítő foglalkozásokat tartunk, melyeken elmélyíthetik tudásukat a 7. és 8. évfolyamos diákok.
– Matematika tehetségfejlesztő osztályunkban magasabb óraszámban matematika és informatika oktatás folyik. A matematika tantárgy tanítása során kiemelt figyelmet kap a logikai gondolkodás fejlesztése, melyet játékos fejtörők, rejtvények megoldásával biztosítanak a tanítók. A tanórákon alkalmazott csoportokban való oktatás során fejlődik a gyermekek megfigyelő és következtetési képessége. Cél a sok élménnyel, tapasztalatszerzéssel járó örömteli tanulás elérése, a magas szintű matematikai tudás megszerzése, a memória fejlesztése és a problémamegoldó gondolkodás kialakítása. Az osztályban már alsó tagozaton megismerkednek a gyerekek a számítógép használatának alapjaival. A számítástechnikai ismeretek korai elsajátítása segíti az IKT eszközök önálló használatát.
– Vizuális kultúra tehetségfejlesztő osztályunkba körzeten kívül lakó gyermekeket is felveszünk, amennyiben van szabad férőhelyünk. Ez az oktatási módszer  egyedülállónak számít településünkön. A vizuális tehetség fejlesztése heti 4 vizuális kultúra tanórán, és délutáni kiscsoportos műhelyfoglalkozásokon, nyáron alkotótáborban történik. A művészettel való nevelés során tanítványaink felfedezik az alkotó gondolkodás, valamint az egyéni és közös erőfeszítések szépségét. Tehetséges diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek el a különböző rajzpályázatokon. A gyerekek munkáiból minden évben több kiállítást szervezünk iskolánk Arany Galériájában. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele: a meghatározott életkor és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése.

Az életkor meghatározása:
– az adott naptári évben a 6. életévét augusztus 31. napjáig, de legkésőbb az azt követő évben,
– ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban elérte, a kormányhivatal és a szülő kérésére szakértői bizottság alapján,
– tankötelezettség megszűnése a 16. életév betöltéséig.